تاسیس: 1319

گز از سال 1260 تا سال 1287 در هشت دریهای منازل قدیم که مخصوص داد و ستد کالاهای خانگی بود تولید ، ساخته و بفروش میرسید . با گذشت زمان ، ساخت گز و شیرینی از خانه به مغازه ، دکان و بازار منتقل شد ، مرحوم حاج میرزا علی شیخ بهایی پس از فعالیتهای زیاد ،گز را جدا از شیرینیهای دیگر تولید ، با نام گز شیرین با شماره تجاری 1304/2382 در سال 1319 ثبت و در روزنامه کثیرالانتشار آن زمان درج نمود.‌گسترش: 1349

هم چنین در سال 1349 موفق به دریافت پروانه تاسیس و بهره برداری از وزارت صنایع شد و متعاقبا پروانه ساخت از اداره نظارت بر مواد غذایی را اخذ نمودنشان ها و افتخارات گز شیرین

107 سال سابقه تولید برند برتر در سال های 1390 تا 1392 اصفهان

واحد منتخب برتر صنایع غذایی در سال های 87و 92 اصفهان

دارنده مسئول فنی برتر در سال های 86،87 و 92

سر آمد برند سال 1391 در 4 استان مرکزی ایران

دارای نشان سوغات ملی از نخستین جشنواره سوغات ملی ایران

تولید محصول بدون قند کم کالری و کم کالری پروبیوتیک با اخذ پروانه ساخت از اداره نظارت بر مواد غذایی

واحد تقدیر شده در نخستین جشنواره گز، شیرینی و صنایع وابسته